Socialdemokratiets svar - CARE

Socialdemokratiets svar

Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være?  

Socialdemokratiet vil skrue op for tempoet i den grønne omstilling. Derfor vil vi gøre Danmark fri af fossile brændsler allerede i 2045, og ikke først i 2050, som målet er i dag. 

Danmarks udslip af drivhusgasser forventes i 2020 at være 43,6 millioner tons CO2-ækvavivalenter. Hvor stort vil udslippet være i 2030, hvis partiets politik gennemføres?  

Socialdemokratiet vil reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med mindst 60 pct. i 2030 i forhold til 1990. Og indføre en ny styrket klimalov i Danmark, hvor målet skal være helt centralt. Derudover vil vi arbejde for, at EU hæver sit klimamål for 2030 fra 40 pct. til 55 pct.

Skal Danmark have en klimalov, som indebærer, at klimahensyn skal integreres i alle relevante politikker, og at der fastsættes bindende CO2-budgetter for Danmarks udledning af drivhusgasser i perioder på 5 år? 

Ja, Danmark skal have en ny og styrket klimalov. Socialdemokratiet ønsker at fremrykke Danmarks langsigtede klimamål, så vi allerede i 2045 gør Danmark fri af fossile brændsler. For at nå det mål skal vi bruge nye og bedre værktøjer til at drive klimapolitikken. Eksempelvis bindende klimamål og CO-budgetter, samt muligheden for at inddrage klimahensyn i langt flere politiske beslutninger.
Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra energiforsyning og energiforbrug – og hvor stor effekt forventer partiet?

 • Opføre i alt fem havvindmølleparker inden 2030. Fordi vi er mere ambitiøse, end det vi kunne blive enige med regeringen om, og vil gøre Danmark til verdens førende havvindnation. 
 • Stille energibesparelseskrav til alle offentlige bygninger. Frem til 2020 har kun de statslige bygninger været underlagt energisparekrav, men der skal også stilles krav i kommunale og regionale bygninger.  
 • Indføre et energieffektiviseringsmål i Danmark, der går videre end de EU-krav vi er underlagt.  

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra transporten – og hvor stor effekt forventer partiet? 

 Klimarådet har vurderet, at det inden 2030 er realistisk at sikre en halv million elbiler i Danmark. Derfor ønsker Socialdemokratiet at indføre et bindende mål om 500.000 grønne biler i 2030.  Det skal vi bl.a. opnå ved at: 

 • Indføre en grøn firmabilbeskatning. 
 • Give kommuner ret til et tilskud på 10.000 kr. for hver el- eller brintbil, de indkøber. 
 • Udvide den særligt lave elafgift på el til opladning for al vejtransport. 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget – og hvor stor effekt forventer partiet? 

Socialdemokratiet mener, at alle sektorer skal bidrage til klimaindsatsen. Det gælder også landbruget. Derfor vil Socialdemokratiet tage initiativ til en ny landbrugsklimaindsats, der bl.a. vil bygge på følgende initiativer:

 • Et klimamål for landbruget. Landbruget er ikke omfattet af et klimamål i dag. Det ønsker Socialdemokratiet at ændre på, så vi i samarbejde med landbruget kan nedbringelse klimabelastningen både med kendte og nye metoder.  
 • En ny jordfordeling. Vi skal tage eksempelvis lavbundsjorder ud af drift, så vi binder mere CO2 og omfordele jord til gavn for både landmænd, natur og klima. 
 • Forskning i bl.a. reduktion af metan fra husdyrbrug og lattergas fra planteproduktion.  

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra danskernes forbrug af fødevarer og flyrejser – og hvor stor effekt forventer partiet? 

 Socialdemokratiet vil ikke som mange andre partier indføre afgifter på forbrugsvarer som fly og kød. Vi mener ikke, at afgifter, der rammer socialt skævt, er den rette fremgangsmåde i klimaindsatsen. I stedet vil Socialdemokratiet: 

 • Oprette en national skovfond. De forbrugere og virksomheder som kompenserer for eksempelvis flyrejser skal kunne indbetale til en national skovfond. 
 • Sætte fart på udviklingen og brugen af klimavenlig brændstof til fly som electrofuels og biobrændstoffer. 
 • Omstille produktion af fødevarer, så fremstilling af kød og andre fødevarer fremstilles mere klimavenligt.  

Hvor mange penge skal Danmark bruge om året på at understøtte grøn energi og klimatilpasning i ulandene? Og vil partiet sikre, at disse midler ikke tages fra rammen for fattigdomsorienteret ulandsbistand på 0,7% af BNI?

Socialdemokratiet vil oprette en fremtidsfond på 20 mia. kr., som skal medvirke til at finde løsninger på de udfordringer, som klimakrisen og den voksende verdensbefolkning skaber. Derudover har Socialdemokratiet ikke et selvstændigt mål for, hvor stor en andel af ulandsbistanden, der skal gå til klimatilpasning i ulandene, men det siger sig selv, at vi skal leve op til vores internationale løfter
Hvor længe endnu skal det være muligt at producere olie eller gas i den danske del af Nordsøen?

Et ensidigt dansk stop for boringer vil blot flytte produktionen, og er derfor ikke løsningen. Efterspørgslen efter olie og gas begrænses mest effektivt gennem internationale aftaler. Dem vil vi kæmpe for, ligesom vi vil investere indtjening fra Nordsøen i den grønne omstilling som med togfonden. 

 Hvordan vil partiet finansiere klimaindsatsen? 

På den lange bane Socialdemokratiets klimaindsats finansieret inden for det grønne råderum, som udgøres af den ramme, som blev afsat med aftalen om PSO i efteråret 2016.På kortere sigt er klima- og energitiltagene dels finansieret med uudnyttede regeringsreserver, puljen til grøn transport fra energiforliget samt inden for Socialdemokratiets 2025-plan.