Hvad mener partierne om klima?
footer-image.png

Det siger regeringsgrundlaget

 

Klimakrisen er vor generations største udfordring. Verden er på vej mod temperaturstigninger, der langt overstiger målet for Parisaftalen, og vi mærker allerede, at klimaet forandrer sig.

Samtidig står vi midt i en natur- og biodiversitetskrise. Plante- og dyrearter uddør hurtigere end nogensinde, og naturudfordringerne er massive og globale.

På trods af den markante indsats for at modvirke klimaforandringerne er det samtidig ansvarligt at sikre Danmark bedre mod oversvømmelser og ekstremt vejr, som vi desværre allerede må forvente.

   Helt enige

Radikale Venstre, Frie Grønne, Enhedslisten og Alternativet 

   Enige   

Socialdemokratiet, SF og Kristendemokraterne

   Uenige

Det Konservative Folkeparti og Venstre

   Ved ikke

Nye Borgerlige*, Liberal Alliance*Moderaterne*Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne*

   A. Socialdemokratiet

Klimaforandringerne er vor tids vigtigste udfordring. Som den første regering i Danmark har vi ved klimaloven forpligtet os til at reducere Danmarks udledninger med 70 pct. i 2030. Danmark er et foregangsland. Vi arbejder for at øge ambitionerne internationalt samtidig med, at vi arbejder benhårdt på at reducere Danmarks bidrag til klimaforandringer. På tre år har vi indgået 65 grønne aftaler og nået næsten trefjerdedele af vejen for at opfylde 70-procent-målet i 2030. Men det er ikke nok.  

   B. Radikale Venstre

Klimaforandringen raser og verden har kurs mod en smertelig opvarmning. FN’s klimapanel taler i med en tydelighed, der ikke kan misforstås: Hvis ikke vi gør noget ekstraordinært nu, så risikerer vi allerede i 2030 at forbryde os mod Paris-aftalen, hvor vi globalt gav hinanden hånd på at begrænse den globale opvarmning til maks. 1,5 grader. Vores klima er i nød og virkeligheden kræver af os, at vi handler derefter og gør klimakampen en del af al den politik vi står overfor.

   C. Det Konservative Folkeparti

Vi er enige i, at klimaet er i en krise, som vi er nødt til at handle på. Vi mener dog ikke, at der skal erklæres en klimanødsituation fra politisk side, men vil i stedet arbejde for løsninger på problemerne. Vi har derfor indgået mange klimaaftaler, som skal indfries over de næste år.

   D. Nye Borgerlige

Partiet har ingen konkret politik på området.*

   F. SF - Socialistisk Folkeparti

Det er åbenlyst, at klimakrisen stiller os i en nødsituation, som kræver en hurtig og omfattede grøn omstilling. I SF tror vi dog ikke, at det er muligt eller hensigtsmæssigt at finde varige løsninger på udfordringen ved at erklære undtagelsestilstand og sætte de almindelige demokratiske spilleregler ud af kraft. Om noget, så har vi i Danmark vist, at man via en bred demokratisk involvering kan gennemføre den grønne omstilling på en måde, som et bredt udsnit af befolkningen bakker op om.

   I. Liberal Alliance

Med en klimapolitisk strategi renset for symbolpolitik bliver fremtiden både grøn og god – og den politik kan føres uden at skræmme vores børn. Vi har ingen frygt for fremtiden – kun frygt for det, frygten for fremtiden kan få folk til at gøre.*

   K. Kristendemokraterne

KD er enig i, at vi har en omfattende klimakrise, som alt for mange ikke tager tilstrækkeligt alvorligt. Vi har brug for handling nu fordi det tager langt tid at få egentlig effekt og desværre skal der alt for tid lig og katastrofer på bordet før verdenssamfundet for alvor handler, som vi så i corona-pandemien. Derfor er der brug for et markant opråb.

   M. Moderaterne

Partiet har ingen konkret politik på området.*

   O. Dansk Folkeparti

Alle er enige om at indrette samfundet, så de menneskeskabte klimaforandringerne reduceres. Men selvom det lykkes, vil klimaforandringer forekomme. Klodens naturlige processer vil uundgåeligt i årtierne frem føre til temperaturstigninger. Derfor er det afgørende, at Danmark har en moderne og velovervejet, hvor samfundet indrettes til at håndtere de klimaforandringer, der uundgåeligt vil komme.

   Q. Frie Grønne

Siden vi lancerede Frie Grønne, har vi opfordret Folketinget til at erklære klimanødsituation. Al politik skal nødvendigvis være klimapolitik. Men det er ikke det, det politiske Danmark fører i øjeblikket. Når vi erklærer klimanødsituation er der ikke længere plads til utilstrækkelige og sorte aftaler. Ikke flere motorveje. Ikke mere fredning af landbruget. Vi står i på randen af et klimakollaps, og vi skal sætte alt ind på skabe en grøn og retfærdig fremtid.

   V. Venstre

Venstre er helt enig med FN’s generalsekretær i alvoren af den globale klimasituation. Men vi kommer ingen vegne ved at gå i panik og erklære undtagelsestilstand i Danmark. Vi skal i stedet fokusere på at træffe de nødvendige beslutninger og sikre de nødvendige investeringer, så vi hurtigst muligt får sat skub i den grønne omstilling.

   Æ. Danmarksdemokraterne

Partiet har ingen konkret politik på området.*

   Ø. Enhedslisten

Klimakrisen er en global nødsituation, og vi ser lige nu, hvordan store dele af verden kæmper med konsekvenserne – lige fra voldsom tørke og skovbrande til ekstreme oversvømmelser, der har konsekvenser for millioner af mennesker. Klimakrisen er en nødsituation. Politisk bør vi også handle derefter.

   Å. Alternativet

Det er en global nødsituation, og i virkeligheden er situationen måske endnu mere alvorlig end den var med Covid-19. Vi skal gøre alt, hvad der kan for at undgå mere ekstremt vejr, for hvis flere og flere områder bliver ubeboelige vil det medføre folkevandringer og konflikt i uset omfang. Klimakrisen er menneskehedens største sikkerhedsrisiko, for der kan ikke forhandles fred med klimaet.

*Partiet har ikke selv svaret på spørgsmålet. Besvarelserne er derfor så vidt muligt indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder, der fremgår som links i teksten.

Download en grafik, der viser alle partiernes holdninger til spørgsmålet her.