Hvad mener partierne om klima?
footer-image.png

Det siger regeringsgrundlaget

 

Vi skal producere fødevareprodukter af høj kvalitet og på en innovativ, bæredygtig og mere klimavenlig måde. Dansk landbrug står allerede stærkt, når det gælder grøn innovation. Det er regeringens ambition, at man fortsat skal udvikle – ikke afvikle – den danske fødevareproduktion. Udledningerne skal nedbringes markant, vi skal beskytte drikkevandet bedre, have mere natur og skov samt styrke økologi og den plantebaserede produktion. Regeringen noterer sig, at erhvervet selv har høje ambitioner for den grønne omstilling.

   Helt enige

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Frie Grønne, Enhedslisten og Alternativet

   Enige

Moderaterne*

   Uenige

Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne og Venstre

   Meget uenige

Nye Borgerlige* og Dansk Folkeparti

   Ved ikke

Liberal Alliance* og Danmarksdemokraterne*

   A. Socialdemokratiet

Ja. Alle sektorer skal bidrage til at realisere klimamålet – også landbruget. Derfor skal vi se på, hvordan vi kan nedbringe landbrugets udledninger. En ekspertgruppe vil i efteråret komme med anbefalinger til, hvordan vi omstiller landbruget til en grøn vækstmotor, der skaber arbejdspladser og producerer klimavenlige fødevarer. Herefter vil vi tage stilling til, hvordan erhvervet kan omstille sig til en mindre klimabelastende produktion og sikre klare rammer for erhvervets investeringer i den grønne omstilling.  

   B. Radikale Venstre

Landbruget står i klimakampens frontlinje, og det er nu, at erhvervet skal vise at man tør gå forrest, levere på klimaaftalen for landbruget og genopfinde dansk landbrug i en grønnere retning med mere plantebaseret og økologisk fødevareproduktion, mere bæredygtig skovdrift, mere grøn energi og mindre animalsk produktion. Her og nu kan vi udtage endnu mere landbrugsjord og omdanne til skovdrift. Det vil både være et bidrag til den radikale ambition for skovrejsning og klimamålet i 2025.

   C. Det Konservative Folkeparti

Vi er stolte af at være med i den seneste landbrugsaftale, hvor der er afsat 3,8 milliarder kroner til grøn omstilling af landbruget. Derudover ønsker vi også at øge det økologiske landbrugsareal, da landbruget på den måde kan blive en større del af den grønne omstilling. Men at forcere yderligere tror vi ikke på.

   D. Nye Borgerlige

Klimalovens målsætning om en reduktion på 70 % vil kræve nogle hårde tiltag, der især vil ramme landbruget. De hårdt prøvede landmænd risikerer at blive tvunget i knæ af yderligere afgifter, fordi de allerede har lyttet og sænket deres udslip af drivhusgasser. Og da de danske landmænd er blandt de mest effektive i verden, vil det med stor sandsynlighed have en større CO2-udledning til følge, hvis produktionen flyttes ud af landet, fordi det bliver for vanskeligt for de danske landmænd at konkurrere.*

   F. SF - Socialistisk Folkeparti

Yderlige initiativer indenfor landbruget vil være en fornuftig måde at sikre, at vi når støttepartiernes og regeringens klimamål om 50-54 pct. reduktion i 2025. SF mener i den forbindelse, at der hurtigst muligt skal indføres klimaafgifter i landbruget, hvilket bl.a. vil kunne sikre et hurtigt stop for den stærkt klimabelastende dyrkning og dræning af gamle tørvejorder (lavbundsjorder). Derudover vil det fremme anvendelsen af nye løsninger som fx fodertilsætningsstoffer.

   I. Liberal Alliance

Vi skal stoppe overimplementeringen af EU’s miljølovgivning, så den ikke bliver mere kompliceret end nødvendigt. Det skader konkurrencekraften for dansk landbrug, hvilket er skidt, for dansk landbrug producerer fødevarer af meget høj kvalitet med minimal miljø- og klimapåvirkning og god dyrevelfærd sammenlignet med resten af verden. Dansk landbrugs konkurrenceevne skal styrkes, så danske landmænd konkurrerer på lige vilkår med landmænd i det øvrige EU.*

   K. Kristendemokraterne

Kristendemokraterne står bag den indgåede landbrugsaftale, og den SKAL føres ud i livet. Landbruget skal omstilles med faste krav til reduktion af klimabelastningen. Vi når kun i mål, hvis vi som politikere fokuserer på vores primære opgave: at sikre, at den grønneste løsning også er den økonomisk mest fornuftige.

   M. Moderaterne

For at nå vores klimamål skal der udledes færre drivhusgasser fra landbruget. Derfor står vi foran en helt uomgængelig omstilling af dansk landbrug. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der senere i år kommer med anbefaling til udformning af en afgift, der beskatter ikke alene CO2-udledninger men alle de drivhusgasser, der udledes i landbruget. Moderaterne går ind for en CO2-afgift som et led i en større omstilling af den samlede danske landbrugs- og fødevaresektor.*

   O. Dansk Folkeparti

Dansk landbrug er en CO2-succeshistorie. Siden 1990 har man formået at øge produktionen med 31%, mens udledningen af drivhusgasser er reduceret med 16%, kvælstof med 37% og ammoniak med 43%. Det kan vi være stolte af. Med den stigende fødevareefterspørgsel er det vigtigt, at dansk landbrug får så gode rammer som muligt til at kunne fastholde og gerne fortsat udvide fødevareproduktionen i Danmark, så det fortsat er kendt for sit store fokus på økologi, kvalitet og hensyn til klima og miljø.

   Q. Frie Grønne

Aftalerne om at reducere udspillet af drivhusgasser fra landbruget er fuldstændigt utilstrækkelige. Vi skal hurtigst muligt reducere den animalske produktion drastisk, vådlægge lavbundsjorde, opkøbe landbrugsjord for at genoprette natur og skov på dem, stoppe import af foder fra Sydamerika og målrette tilskud til vegetabilsk produktion frem for kød- og mejeriproduktion.

   V. Venstre

Dansk landbrug er blandt verdens bedste. Derfor skal vi også i fremtiden undgå at flytte produktionen til andre lande, hvor kravene for udledning er mildere, for så gør vi ikke klimaet bedre. Venstre var med til at indgå en bred landbrugsaftale i efteråret 2021, hvor vi tog et stort skridt i den rigtige retning for at udlede mindre kvælstof og færre drivhusgasser. Vi skal omstille landbruget i en grønnere retning samtidig med, at vi sikrer et balanceret hensyn til dansk landbrugs konkurrenceevne.

   Æ. Danmarksdemokraterne

Det er vigtigt for Danmarksdemokraterne, at klimapolitikken ikke bliver erhvervsfjendsk. Den grønne omstilling skal ske på en måde, hvor vi bevarer både virksomhederne og arbejdspladserne i Danmark. Mange danske virksomheder og dansk landbrug er nu engang langt bedre til at producere mere klimavenligt end i mange andre lande. Derfor skal erhvervspolitikken og klimapolitikken gå hånd i hånd, så vi bevarer arbejdspladser i Danmark.*

   Ø. Enhedslisten

Landbrugets udledninger kan ikke gå fri af den grønne omstilling. Derfor har Enhedslisten netop præsenteret et ambitiøst udspil, der skal være med til at halvere den animalske produktion frem mod 2030. Vi skal i gang nu! Du kan finde udspillet her. Du kan læse mere om tankerne bag udspillet her.

   Å. Alternativet

Den eksisterende landbrugsaftale med deltagelse af alle Folketingets partier undtagen Alternativet, går desværre udenom den hellige ko i dansk politik. Landbrugets produktion af kød og kødproduktionens udledninger. Alternativet ønsker en markant reduktion af produktionen, og vi bør som maksimum kun producere det kød, som vi selv spiser samtidig med at vilkårene for danske dyr gøres langt mere tålelige end de er nu.

*Partiet har ikke selv svaret på spørgsmålet. Besvarelserne er derfor så vidt muligt indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder, der fremgår som links i teksten.

Download en grafik, der viser alle partiernes holdninger til spørgsmålet her.