Hvad mener partierne om klima?
footer-image.png

Det siger regeringsgrundlaget

 

Kattegatforbindelsen nævnes ikke i grundlaget, der står blot at: "For at kunne bo, arbejde og uddanne sig i alle dele af Danmark er det nødvendigt med en veludviklet infrastruktur. Regeringen vil tage initiativer, der bekæmper støj og trængsel og gør den offentlige transport mere attraktiv."

   Helt enige

Liberal Alliance*

   Enige   

Det Konservative Folkeparti og Venstre

   Uenige

Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti

   Meget uenige  

Radikale Venstre, Kristendemokraterne, Frie Grønne, Enhedslisten og Alternativet

   Ved ikke

Nye Borgerlige*, Moderaterne* og Danmarksdemokraterne*

   A. Socialdemokratiet

Vi har endnu ikke taget stilling til, om der skal etableres en Kattegatforbindelse. I juni kom resultatet af en forundersøgelse, som ikke alene kan udgøre grundlaget for at igangsætte projektet. Der er ingen tvivl om, at en etablering af en Kattegatbro vil have en række positive samfundsøkonomiske effekter. Men samtidig er vi særligt optagede af, at vi får belyst de klima- og miljømæssige aspekter, førend der kan træffes en endelig beslutning.

   B. Radikale Venstre

Nej. Ideen om Kattegatforbindelsen er skabt i en anden tid uden samme hensyntagen til klimakrisen som vi er bundet til at have i dag. Derfor skal Kattegatforbindelsen skrinlægges. Det har simpelthen alt for stor negativ påvirkning på klimaet. Anlægsfasen alene vil medføre mere end tre millioner ton CO₂. Derudover har forbindelsen store konsekvenser for den sårbare natur både på Røsnæs, på Samsø og i Hov.

   C. Det Konservative Folkeparti

Det har vi ikke truffet beslutning om endnu. Vi er dog umiddelbart positive, da en Kattegat-forbindelse vil binde Danmark bedre sammen. Men det skal i så fald være en forbindelse der skal dække både tog og biler – og på ingen måde ødelægge skønne Samsø.

   D. Nye Borgerlige

Partiet har ingen konkret politik på området.*

   F. SF - Socialistisk Folkeparti

SF kan ikke støtte en forbindelse over Kattegat, sådan som projektet former sig. Vi er dybt bekymrede for klimakonsekvenserne af projektet, samt for påvirkningen af den smukke natur på Røsnæs og Samsø. Vi brug for mere natur, hvor biodiversiteten kan trives – ikke mindre. Derudover mener vi ikke, at der skal bygges en kæmpestor bro, som kun er til gavn for biltrafikken. Derudover er det hul i hovedet at bygge en bro uden togforbindelser og gode forhold for cyklister.

   I. Liberal Alliance

Liberal Alliance er tilhængere af projektet, og partiet forventer, at man i midten af 2030’erne vil kunne rejse med bil eller tog over en Kattegatforbindelse. Forbindelsen er ikke med i infrastrukturplan, men finansministeren afviser ikke projektet.* 

   K. Kristendemokraterne

KD er imod Kattegatforbindelse, fordi den baserer sig på usikre økonomi og har negative klimakonsekvenser ikke mindst på Samsø. Jernbanerne skal opdateres, så vi sikrer både kollektiv transport og godstransport. Vejnettet er afgørende for transporten i hverdagen for mange mennesker, og mindre trængsel og kø er med til at spare tid i hverdagen, som kan bruges på fx familie, venner eller arbejde, men samtidig behøver alt ikke bare at gå stærkt og være rettet imod hovedstaden.

   M. Moderaterne

Moderaterne prioriterer klimaet øverst, og vi bør kun bygge ny infrastruktur, så langt midlerne rækker til at anlægge grønt og bæredygtigt med klimavenlig beton, asfalt og materialer. Er finansieringen utilstrækkelig, må de sidste kilometer motorvej vente på ny finansiering.*

   O. Dansk Folkeparti

Dansk folkeparti er fortalere for infrastrukturprojektet, men forbindelsen skal ikke gå ind over Samsø, hvis den en dag bliver til virkelighed. Den skal gå ned under vandet i en tunnel, når den nærmer sig øen. Dansk folkeparti er desuden tilhænger af en Kattegatforbindelse uden jernbane, idet el-busserne om nogle år vil være bedre og måske endda førerløse.

   Q. Frie Grønne

En Kattegatforbindelse vil øge trafikken, og vil bare i anlægsfasen udlede 2-3 mio. tons CO2. Derudover vil gå igennem vigtige naturområder både til lands og til vands. I Frie Grønne ønsker vi ikke flere investeringer i privatbilismen og store infrastrukturprojekter, som ikke direkte fremmer kollektiv og elektrificeret transportmuligheder. Vi vil i stedet investere i at udvide den kollektive trafik og sikre timedrift mellem de største byer over de allerede eksisterende broer.

   V. Venstre

Venstre er overordnet positive overfor en fast Kattegatforbindelse, der vil kunne binde Danmark tættere sammen, og som vil kunne spare mange danskere rejsetid. Men med et så stort infrastrukturprojekt er det selvfølgelig afgørende, at vi får foretaget alle de fornødne miljøundersøgelser og diskuteret projektet grundigt med de berørte borgere, inden vi tager endelig stilling til projektet.

   Æ. Danmarksdemokraterne

Partiet har ingen konkret politik på området.*

   Ø. Enhedslisten

Kattegatforbindelsen vil være spild af borgernes penge og en katastrofe for vores klima og natur – både på land og til havs. Enhedslisten er indædte modstandere af Kattegatforbindelsen. Danmark skal ikke plastres til med mere asfalt. Det er helt håbløst i en biodiversitets- og klimakrise.

   Å. Alternativet

Danmark har generelt ikke brug for mere motorvej. Danmark har brug for bedre og billigere kollektiv trafik, samt løsninger der tilgodeser borgere der bor uden for de større byer. Et projekt der vil have et stort CO2- aftryk i sig selv, men som også er en forlængelse af, at bygge til flere biler, er ikke er skridt fremad, men et skridt tilbage.

*Partiet har ikke selv svaret på spørgsmålet. Besvarelserne er derfor så vidt muligt indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder, der fremgår som links i teksten.

Download en grafik, der viser alle partiernes holdninger til spørgsmålet her.