Myanmar flygtninge i Bangladesh: Mistanke om uregelmæssigheder

 I forbindelse med den afsluttende revision af det DERF/CISU finansierede projekt; Myanmar Refugee Response har CARE Bangladesh eksterne revisorer rejst mistanke om mulig korruption.

CARE Bangladesh interne revisionsafdeling har i samarbejde med de eksterne revisorer igangsat en udredning af de mulige uregelmæssigheder. Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet, men de foreløbige resultater peger på, at partnerorganisationen ikke har levet op til egne regler for udbud i forbindelse med et større indkøb.

De planlagte leverancer er gennemført, det udestående spørgsmål er hvorvidt dette er sket til en overpris, og i bekræftende fald hvor stort et tab, der er tale om. 

Konklusionen fra undersøgelserne er, at uregelmæssighederne er begrænset til enkeltindivider i indkøbsafdelingen samt for svage interne kontrolsystemer hos partnerorganisationen. Partnerorganisationens ledelse har samarbejdet med CARE og eksterne revisorer i afdækningen af problemets omfang og årsager. På baggrund af undersøgelsen har partnerorganisationen indvilget i at tilbagebetale alle omdiskuterede indkøb. 

CISU er underrettet og sagen betragtes som afsluttet.

 

Nepal: Mistanke om uregelmæssigheder

CARE Danmark opdagede uregelmæssigheder i forbindelse med det EU-finansierede projekt ’Mukti:Enhanced capacity of civil society in Nepal to unite and demand state accountability and ensure protection and promotion of Haliya rights’ i Nepal.

Mistanken om uregelmæssigheder opstod, da CARE Nepal og EU-delegationen modtog en anklage om magtmisbrug, nepotisme og misbrug af tilskudsmidler rettet mod både en ansat i CARE Nepal og i partnerorganisationen Rastriya Haliya Mukti Samaj Federation (RHMSF). Klagen var afsendt fra en distriktsbaseret organisation i Nepal med flere underskrivere.

Ekstern undersøgelse
CARE Danmark iværksatte straks en ekstern undersøgelse, og den endelige rapport konkluderede i marts 2014, at man ikke fandt konkrete beviser for anklagerne om magtmisbrug, nepotisme og misbrug af tilskudsmidler. Rapporten påpeger dog en række fejl i administrationen af tilskudsmidler, blandt andet i forhold til procedurer, som ikke er blevet overholdt.

På baggrund af mistanken iværksatte CARE Danmark også egne undersøgelser for at afklare, om CARE Danmarks egne ansatte havde været involveret i sagen. Undersøgelsen er nu afsluttet, og som i den eksterne undersøgelse fandt man ikke noget grundlag for anklagerne.

Alle pengeoverførsler til RHMSF blev sat i bero, mens undersøgelserne blev foretaget. Samarbejdet med den lokale partner er nu genoptaget, og projektet fortsætter med aktiviteter frem til december 2014. CARE Danmark udvikler en handlingsplan for den lokale partner RHMSF og foretager en omorganisering, der giver CARE Danmark og CARE Nepal mere kontrol med projektet. Projekt i Nepal er støttet af EU med i alt 2.790.000 kroner, og gennem organisationens rammeaftale med Udenrigsministeriet har CARE Danmark modtaget 558.000 kroner til projektet.

Forholdene er meddelt EU og Udenrigsministeriet, som betragter sagen som afsluttet.

 

Nepal: Mistanke om korruption

I september 2013 besøgte CARE Danmarks medarbejder i Nepal CHULI-projektet, der skal forbedre levestandarden for fattige, udsatte og socialt ekskluderede mennesker i Churia-bjergene. Her blev hun gjort opmærksom på, at CARE Danmarks fire lokale partnere muligvis har misbrugt danske bistandsmidler.

CHULI-projektet, som blev afsluttet i juni måned 2013, arbejdede med lokale kvindegrupper og kooperativer. De fire lokale partnere havde hver i sær til opgave at støtte grupperne og kooperativerne igennem forskellige aktiviteter, herunder også i form af diverse remedier som borde og stole.

Men CARE Danmarks medarbejder hørte rygter om, at partnerne i flere tilfælde ikke havde udleveret de ting til grupperne, som de var forpligtet til. Ifølge regnskabet havde grupperne dog allerede indkøbt genstandene. Sagen bliver derfor betragtet som muligt tyveri.

Ekstern undersøgelse
CARE Danmark iværksatte en intern undersøgelse i oktober 2013, som konkluderede, at flere af grupperne ikke havde modtaget de aftalte materialer. CARE Danmark iværksatte herefter en ekstern undersøgelse ved en revisor for at underbygge dette.

CARE Danmark har i flere omgange sendt breve til hver af partnerne, der er mistænkt i sagen, og understreget, at overlevering af de manglende materialer til grupperne skulle ske straks. En opfølgende undersøgelse af forholdene fandt sted i marts 2014 og viste, at der stadig var et udestående svarende til 15.587 kroner.

På den baggrund har CARE Danmark blacklistet partnerne internt og i den bredere donorkreds. Samtidig vil resultatet af undersøgelsen blive fremlagt for partnerne, som bliver gjort opmærksomme på konsekvenserne af den blacklistingen.

CARE Danmark dækker det udestående beløb på 15.587 kroner.

Udenrigsministeriet er underrettet og betragter sagen som afsluttet uden tab af danske midler.

 

Ghana: Svindel med bilag for 1.370 kroner

I efteråret 2011 stod CARE Danmark for første gang i den triste situation, at en lokal CARE-ansat i Ghana havde svindlet med vores betroede midler. I første omgang var der mistanke om svindel for 11.000 kroner, men disciplinærudvalgets undersøgelse af sagen har vist, at det konkrete beløb svarer til 1.370 kroner.

Efter indstilling fra udvalget er medarbejderen blevet fyret for misbrug af projektmidler og forfalskning af hotelbilag. Medarbejderen har tilbagebetalt de penge, der er svindlet for.

Samarbejdet med CARE International i Ghana fortsætter, og CARE i Ghana har taget skridt til at reorganisere projektkontoret i Tamale for at undgå lignende sager i fremtiden.

Danida er orienteret om sagen, der betragtes som afsluttet.

 

Uganda: Misbrug af 24.000 kroner

CARE Danmark har i samarbejde med CARE Uganda gennem foråret 2011 arbejdet på at afklare en mindre lokal partners uretmæssig brug af midler. CARE i Uganda har foretaget en intern revision af den lokale organisation, herunder dens regnskabsaflæggelse, for at kortlægge situationen og dens omfang samt årsagerne til afholdelsen af uretmæssige og ikke budgetterede udgifter.

Efter undersøgelserne udestår et beløb svarende til 24.323 danske kroner, som partneren har anvendt uretmæssigt. Samarbejdet med partneren er afbrudt, og der forhandles om tilbagebetaling af de misbrugte midler.

Danida er orienteret om sagen, der betragtes som afsluttet.

 

Ghana: Lav administrativ kapacitet hos partner frem for svindel

En forsinket implementering af projektaktiviteter hos en lokal partner under GIRAF-projektet samt gennemgang af deres regnskaber førte i marts 2010 til mistanke om korruption. CARE igangsatte en større undersøgelse af partnerens aktivitetsplaner samt dens håndtering af projektmidlerne.

Undersøgelsen viste, at det var problemer med at udarbejde korrekt rapportering i partnerens finansafdeling, der var hovedårsag til problemet. CARE har i dialog med partneren udfærdiget en handlingsplan, som skal rette op på situationen. Et vigtigt element i denne er, at CARE Ghana vil yde løbende støtte til partnerens finansafdeling gennem hyppige besøg og træning af de ansatte.

Det er ligeledes besluttet, at partneren tilbagebetaler de 28.682 kroner, som der ikke kan redegøres for. CAREs interne revisor udfører en finansiel risiko- og kapacitetsvurdering af partneren og udfærdiger en handlingsplan, der skal løse problemerne med den lave eller manglende kapacitet. Det er ligeledes besluttet, at partneren øjeblikkeligt ansætter en kompetent regnskabsmedarbejder, og at CARE støtter partneren ved udgangen af hver måned med at afstemme regnskaberne.

Donorerne (EU med 75 procent af midlerne og DANIDA med 15 procent) er underrettet.

 

Niger: Mistanke om svindel var ubegrundet

Efter i foråret 2009 at have konstateret, at der var udokumenterede udgifter i CAREs PROGRES-program i Niger, underrettede CARE Danmark straks Danida.

I første omgang var det kompliceret at få klarlagt forløbet omkring håndteringen af projektets midler for de eksterne revisorer. Men efter grundige undersøgelser, hvor CARE Danmarks egen controller har været involveret, viste mistanken sig at være ubegrundet. Det krævede en omfattende gennemgang af CARE Nigers regnskaber for projektet, men resulterede i at såvel CARE Danmark som de eksterne revisorer godkendte regnskaberne. Tilbage står et beløb svarende til cirka 5.000 kroner, som ikke kan redegøres for, og som CARE derfor dækker selv.

Danida godkendte i sommeren 2009 CARE Danmarks redegørelse for sagen, der dermed blev afsluttet.

 

Mozambique – svindel for 24.000 kroner

Forfalskede regninger, manglende dokumentation og privat brug af betroede midler er nogle af de kedelige fund CAREs interne revisorer gjorde i regnskaberne hos tre af CAREs lokale partnere i Mozambique i efteråret 2008.

Samlet er der forsvundet omkring 23.400 danske kroner, og alle involverede partnere har indrømmet, at pengene er blevet stukket i de forkerte lommer.

CARE Danmark har afbrudt samarbejdet med alle tre partnere og erstattet dem med nye partnere. Samtidig er der blevet strammet op på CARE Mozambiques kontrol med forskud til partnere. Danida har erklæret sig tilfreds med CAREs redegørelse om sagen, der blev afsluttet i foråret 2009.

Tabet er dækket af CARE Danmark og CARE Mozambique i fællesskab.

 

Nepal – rod i regnskaberne

CARE Danmarks løbende kontrol af lokale partneres regnskaber førte i efteråret 2008 til mistanke om svindel i Nepal. Partnernes regnskaber blev derefter gennemgået af eksterne revisorer. Det er op til dem at vurdere, hvorvidt der er tale om korruption og svindel, eller om det er rod og inkompetence, der er skyld i uregelmæssighederne.

Efter gennemgangen og flere møder med partnerne vurderede revisorerne, at den manglende dokumentation af udgifter og andre fejl skyldtes sjusk og ikke svindel.

Revisorerne vurderede, at en stor del af fejlene bunder i partnernes oplæring i rapportering og regnskabsførelse. Derfor startede CARE i slutningen af 2008 træning af regnskabsmedarbejderne hos de forskellige partnere. Desuden har CARE Nepal ansat to nye medarbejdere i den finansielle stab på kontoret. Den ene person er ansat til udelukkende at følge partnerne tæt og holde øje med gennemførelsen projekterne.

Siden da er der aflagt månedlige monitoreringsbesøg hos partnere for at sikre, at de lever op til Danidas og dermed CAREs finansielle retningsliner.