Socialistisk Folkepartis svar - CARE

Socialistisk Folkepartis svar

 

 

Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være?
Danmark skal være CO2-neutralt i 2040. Og så skal landbrugets udslip af lattergas og metan nedbringes markant, og modsvares af optag af kulstof i skove mv., så Danmark senest i 2045 er fuldt klimaneutralt 

Danmarks udslip af drivhusgasser forventes i 2020 at være 43,6 millioner tons CO2-ækvavivalenter. Hvor stort vil udslippet være i 2030, hvis partiets politik gennemføres?
Det er meget vanskeligt at lave en solid beregning på den samlede klimapolitik frem til 2030, men vi kommer under 28 mio. tons. Det bliver yderst svært at nå 21 mio. tons alene med tiltag indenfor Danmarks grænser – fx når vi på vindstille dage kan være nødt til at importere kul-el fra Tyskland. 

Skal Danmark have en klimalov, som indebærer, at klimahensyn skal integreres i alle relevante politikker, og at der fastsættes bindende CO2-budgetter for Danmarks udledning af drivhusgasser i perioder på 5 år?
Ja – dog ønsker SF at der er bindende mål for hvert år forestået på den måde, at hvis målet overskrides eller forventes overskredet, skal der være en initiativforpligtelse, der i løbet af få år bringer os tilbage på sporet. Klimarådet skal udarbejde anbefalinger om mål på basis af Parisaftalen og beregninger af virkemidler, hvilket kræver en betydelig styrkelse af rådets bemanding. 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra energiforsyning og energiforbrug – og hvor stor effekt forventer partiet?
Alt brug af kul og fossil olie udenfor transportsektoren skal udfases hurtigt frem mod 2030. Industriproduktion skal hvor muligt omlægges til el og ellers til gas – naturgas i enovergangsperiodeog derefter biogas eller anden ikke-fossil gas. Danmarks gasforbrug skal senest i 2035 dækkes af sådanne grønne gasser. 

Nye naturgasfyr skal forbydes og energiafgifterne skal varsles omlagt så fyringsolie og naturgas bliver dyrere og elvarme billigere. 

Flere penge af til energibesparelser fx kommunale bygninger, og udbygningen med VE skal fortsætte – herunder med støtte til nye former for VE 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra transporten – og hvor stor effekt forventer partiet?
Registreringsafgift og firmabilskat skal op på fossilbiler og ned på elbiler. Fuldt stop for   køb af fossilbiler i 2030 og omkring 2025 skal der være indført roadpricing. 

Senest i 2025 skal diesel være forbudt i de 35 største byer – det vil betyde, at mange vare- og lastbiler går over til el eller biogas, også udenfor byerne. 

Busser, taxier og færger skal overgå til el eller biogas, senest når gældende kontrakter/bevillinger udløber (der kan være brug for enkelte undtagelser). 

Se under 7 vedrørende fly samt grønt transportinvesteringsudspil og klima-transportudspil

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget – og hvor stor effekt forventer partiet?
SF ønsker at tage størstedelen af de særlig kulstofsholdige (organogene jorde) ud af drift; stille krav om bioforgasning (eller anden efterhandling) af staldgylle; og indføre en CO2-afgift på landbrugets maskiner. Vores samlede forslag findes på klima-landbrugsudspil og vil give en reduktion på mindst 3,6 tons CO2-eq i 2030. Hertil kommer andre virkemidler fx krav om præcisionslandbrug med positiv, men ukendt, virkning. 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra danskernes forbrug af fødevarer og flyrejser – og hvor stor effekt forventer partiet?
Produktionen af landbrugsvarer skal ændres fx langt mindre sojaimport og brug af metoder til at begrænse metanbøvseri fra køer. Der skal endvidere sættes ind mod madspild i alle led, og oplysning om sundere og mere klimavenlige madvaner. På sigt ønsker SF en klimaafgift på landbruget (med social kompensation) frem for en kødafgift. Se også klima-landbrugsudspil 

SF ønsker at indføre en afgift på 60-400 kr. pr. flyrejse med social kompensation gennem højere grøn check. Vi ønsker at Danmark i EU og internationalt presser på for en klimaafgift – eller effektiv CO2-kvote ordning – for fly.

Hvor mange penge skal Danmark bruge om året på at understøtte grøn energi og klimatilpasning i ulandene? Og vil partiet sikre, at disse midler ikke tages fra rammen for fattigdomsorienteret ulandsbistand på 0,7% af BNI?
Klimabistanden skal ikke tages fra den fattigdomsorienterede bistand. SF ønsker gradvis at opbygge klimabistanden – i første omgang med 1 mia. kr. Desuden skal Danmark yde billige lån til fx vindmølleparker i ulande – foreløbig med en ramme på 10 mia. kr.

Hvor længe endnu skal det være muligt at producere olie eller gas i den danske del af Nordsøen?
Det er en fordel for klimaet at Danmark producerer olie og gas fremfor at det sker steder, hvor klima- og miljøbelastningen ved produktionen er større. Det er endvidere en fordel hvis dansk naturgas i en periode kan erstatte kul i fx Tyskland og Polen. SF ønsker derfor ikke et ensidigt dansk stop. 

Hvordan vil partiet finansiere klimaindsatsen?
Så længe elbiler koster så meget mere end fossilbiler er omstilling af transportsektoren langt dyreste del af klimaindsatsen. Afgiftsomlægningen beskrevet under punkt 5 med roadpricing som ”bagstopper” samt flyafgiften skal sikre, at staten ikke får et samlet tab af afgifter på transportområdet. 

SF foreslår endvidere, at der overføres ubrugte midler fra de årlige finanslove til en grøn fond, der skal finansiere miljø- og klimatiltag fx mere skov. Der er typisk 5-10 mia. kr. i ubrugte midler. 

Herudover har SF ikke en 1:1 ”cigarkasse”-finansiering af klimaindsatsen, men SF’s samlede økonomiske politik er fuldt finansieret af blandt andet højere skatter (især på de velstillede), mere effektiv skatteinddrivelse, besparelser på dyre og overflødige konsulenter etc.