Socialistisk Folkepartis svar - CARE

Socialistisk Folkepartis svar

 

 

Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være?
Danmark skal være klimaneutralt eller bedre fra 2040 og frem.

Danmarks udslip af drivhusgasser forventes i 2020 at være 43,6 millioner tons CO2-ækvavivalenter. Hvor stort vil udslippet være i 2030, hvis partiets politik gennemføres?

For SF er det afgørende, at vi leverer Danmarks bidrag til at nå 1,5 graders målet. Klimaråder skal komme med forslag til hvordan det mål kan nås. Det afgørende er vores samlede udledninger de kommende år, ikke det præcise tal for 2030. CO2-reduktionen skal dog være mindst 70%.

Skal Danmark have en klimalov, som indebærer, at klimahensyn skal integreres i alle relevante politikker, og at der fastsættes bindende CO2-budgetter for Danmarks udledning af drivhusgasser i perioder på 5 år?

Ja – dog ønsker SF bindende mål for hvert år forestået på den måde, at hvis målet overskrides eller forventes overskredet, skal der i årets finanslov vedtages nye initiativer, der i løbet af få år bringer os tilbage på sporet. Klimarådet skal udarbejde anbefalinger om mål på basis af Parisaftalen og beregninger af virkemidler, hvilket kræver en betydelig styrkelse af rådets bemanding.

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra energiforsyning og energiforbrug – og hvor stor effekt forventer partiet?

Fossile brændstoffer skal udfases hurtigt – kul inden 2025, fossil olie udenfor transportsektoren inden 2030 og i transportsektoren senest i 2040. Naturgas senest 2035. Industriproduktion skal hvor muligt omlægges til el og ellers til gas – naturgas indtil Danmarks gasforbrug senest i 2035 skal dækkes af biogas eller andre grønne gasser.

Denne udfasning kræver, at staten sikrer udbygning med meget mere VE – vind, sol, biogas, varmepumper, geotermi mv.

En energisparefond på 20 mia. kr. skal yde billige lån til energirenovering.

Samlet set opnås en reduktion på mindst 16 mio. tons CO2 i 2030.

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra transporten – og hvor stor effekt forventer partiet?
Registreringsafgift og firmabilskat skal op på fossilbiler og ned på elbiler. Fuldt stop for   køb af fossilbiler i 2030 og omkring 2025 skal der være indført roadpricing. 

Senest i 2025 skal diesel være forbudt i de 35 største byer – det vil betyde, at mange vare- og lastbiler går over til el eller biogas, også udenfor byerne. 

Busser, taxier og færger skal overgå til el eller biogas, senest når gældende kontrakter/bevillinger udløber (der kan være brug for enkelte undtagelser). 

Se under 7 vedrørende fly samt grønt transportinvesteringsudspil og klima-transportudspil

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget – og hvor stor effekt forventer partiet?
SF ønsker at tage særlig kulstofsholdige (organogene jorde) og andre lavtbundsjorde ud af drift; stille krav om bioforgasning (eller anden efterhandling) af staldgylle; og indføre en CO2-afgift på landbrugets maskiner. Vores samlede forslag findes på klima-landbrugsudspil og vil give en reduktion på mindst 4,5 tons CO2-eq i 2030. Hertil kommer andre virkemidler fx krav om præcisionslandbrug med positiv, men ukendt, virkning. 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra danskernes forbrug af fødevarer og flyrejser – og hvor stor effekt forventer partiet?
Produktionen af landbrugsvarer skal ændres fx langt mindre sojaimport og brug af metoder til at begrænse metanbøvseri fra køer. Der skal endvidere sættes ind mod madspild i alle led, og oplysning om sundere og mere klimavenlige madvaner. På sigt ønsker SF en klimaafgift på landbruget (med social kompensation) frem for en kødafgift. Se også klima-landbrugsudspil 

SF ønsker at indføre en afgift på 60-400 kr. pr. flyrejse med social kompensation gennem højere grøn check. Vi ønsker at Danmark i EU og internationalt presser på for en klimaafgift – eller effektiv CO2-kvote ordning – for fly.

Hvor mange penge skal Danmark bruge om året på at understøtte grøn energi og klimatilpasning i ulandene? Og vil partiet sikre, at disse midler ikke tages fra rammen for fattigdomsorienteret ulandsbistand på 0,7% af BNI?
Klimabistanden skal ikke tages fra den fattigdomsorienterede bistand. SF ønsker gradvis at opbygge klimabistanden – i første omgang med 1 mia. kr. Desuden skal Danmark yde billige lån til fx vindmølleparker i ulande – foreløbig med en ramme på 10 mia. kr.

Hvor længe endnu skal det være muligt at producere olie eller gas i den danske del af Nordsøen?

Lukker vi produktionen flyttes udvindingen til andre lande, hvor klimabelastningen er større. Og vi risikerer at forlænge fx Tysklands brug af kul, hvis de ikke kan få naturgas. En hurtig lukning skader klimaet. Udvindingen skal  udfases i takt med at olie og naturgas erstattes af vedvarende energi.

Hvordan vil partiet finansiere klimaindsatsen?

Så længe produktionsprisen for elbiler  er betydelig højere end  fossilbiler er omstilling af transportsektoren langt dyreste del af klimaindsatsen. Afgiftsomlægningen beskrevet under punkt 5 med roadpricing som ”bagstopper” samt flyafgiften skal sikre, at staten ikke får et samlet tab af afgifter på transportområdet.

SF ønsker desuden at indføre en klimakonto, hvor alle danskere beskæftigelse i betaler et mindre bidrag efter betalingsevne. I alt 3 mia. kr. om året som prioriteres til klimaindsatser, herunder meget mere skov gennem oprettelse af en skovfond. Hvis der bliver brug for yderligere finansiering er det en bunden opgave at fremskaffe den.