Liberal Alliances svar - CARE

Liberal Alliances svar

Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være?
Netto Nul-Udledning i 2050, som aftalt ifm. energiaftalen fra juni 2018 og i henhold til Parisaftalen 

Danmarks udslip af drivhusgasser forventes i 2020 at være 43,6 millioner tons CO2-ækvavivalenter. Hvor stort vil udslippet være i 2030, hvis partiets politik gennemføres?
Danmark skal overholde sine internationale forpligtigelser i 2030, hvilket vil sige 39% reduktion uden for kvotesektoren. Danmark skal desuden arbejde for at skærpe EU’s samlede målsætning for 2030. Danmarks Udledning skal være væsentligt lavere i 2030 og tydeligt på vej mod Nul-udledning.  

Skal Danmark have en klimalov, som indebærer, at klimahensyn skal integreres i alle relevante politikker, og at der fastsættes bindende CO2-budgetter for Danmarks udledning af drivhusgasser i perioder på 5 år?  Danmark skal først og fremmest overholde sine internationale forpligtigelser. Det er væsentligt for omkostningseffektiviteten af den grønne omstilling, at der er mest muligt politisk frihed og fleksibilitet til at handle ifht. markeds- og teknologiudviklingen. Derfor skal vi ikke ud over de internationale forpligtigelser fastsætte bindende Nationale delmål.  

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra energiforsyning og energiforbrug – og hvor stor effekt forventer partiet?
Fastholdelse og forbedring af EU’s kvotesystem. Det er vigtigt, at den grønne omstilling er markedsdrevet, hvis vi skal i mål. Det kræver mindre politisk detailstyring, mere fri forskning i energiteknologier og ikke mindst teknologineutralitet i valget af energikilder. 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra transporten – og hvor stor effekt forventer partiet?
Danmark skal overholde sine internationale forpligtigelser i 2030, hvilket vil sige 39% reduktion uden for kvotesektoren, herunder transport. Danmark skal desuden arbejde for at skærpe EU’s samlede målsætning for 2030. Drømmescenariet ville være en ensartet fælleseuropæisk skat på klimagasser på tværs af alle sektorer og en teknologineutral tilgang. Vi skal brede horisonten ud til de mange forskellige lavemissionsteknologi i transportsektorenLiberal Alliance ønsker at fjerne registreringsafgiften, men er klar til at starte med, permanent at fjerne registreringsafgiften på nuludledningsbiler. 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget – og hvor stor effekt forventer partiet?
Danmark skal overholde sine internationale forpligtigelser i 2030, hvilket vil sige 39% reduktion uden for kvotesektoren, herunder landbruget. Danmark skal desuden arbejde for at skærpe EU’s samlede målsætning for 2030. Drømmescenariet ville være en ensartet fælleseuropæisk skat på klimagasser på tværs af alle sektorer og en teknologineutral tilgang. Forskning i klimavenlige løsninger og væsentligt og målet er fortsat udvikling af et klimavenligt dansk landbrug i verdensklasse med ny teknologi i staldeneJordfordeling og udtagning af lavbundsjorder mod kompensation er også på sigt nødvendigt. 

 Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra danskernes forbrug af fødevarer og flyrejser – og hvor stor effekt forventer partiet?
Både når det kommer til fødevareproduktion og flyrejser er teknologiudvikling svaret. Vi ønsker ikke at begrænse borgernes frihed 

 Hvor mange penge skal Danmark bruge om året på at understøtte grøn energi og klimatilpasning i ulandene? Og vil partiet sikre, at disse midler ikke tages fra rammen for fattigdomsorienteret ulandsbistand på 0,7% af BNI?
Danmark skal leve op til FNs retningslinje om 0,7% BNI ulandsbistand, hvordan midlerne fordeles skal være op til den til enhver tid eksisterende aftalekreds. 

Hvor længe endnu skal det være muligt at producere olie eller gas i den danske del af Nordsøen?
Så længe der er efterspørgsel på olie og gas fra den danske del af Nordsøen og det er rentabelt at udnytte den ressource, skal Danmark producere. 

Hvordan vil partiet finansiere klimaindsatsen?
Klimaindsatsen skal fremover primært være drevet af skærpede internationale produktstandarder og regulering, teknologiudviklingen og markedskræfterne. Øvrig finansiering skal ske ved den normale prioritering på finansloven, som f.eks. støtten til udbygning med VE, hvor markedet generelt spiller en større og større rolle.