Klaus Riskær Pedersen's svar - CARE

Klaus Riskær Pedersen’s svar

Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være?
Al lovgivning skal klimakontrolleres. Danmark skal gennemføre en 2030– og 2040plan, uanset resten af verden. Benzin- og dieseldrevne biler skal udfases.

Danmarks udslip af drivhusgasser forventes i 2020 at være 43,6 millioner tons CO2-ækvavivalenter. Hvor stort vil udslippet være i 2030, hvis partiets politik gennemføres?
Partiet har ingen konkret politik på området.* 

 Skal Danmark have en klimalov, som indebærer, at klimahensyn skal integreres i alle relevante politikker, og at der fastsættes bindende CO2-budgetter for Danmarks udledning af drivhusgasser i perioder på 5 år?
Al ny lovgivning skal klimakontrolleres. Al ny lovgivning skal tilpasses FN’s verdensmål.* 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra energiforsyning og energiforbrug – og hvor stor effekt forventer partiet?
Indsatsen for energieffektivisering skal omlægges til private aktører. Fleksibelt forbrug skal styrkes ved, at udsvingene på timebaserede energipriser slår igennem på hele prisen.
Udnyttelse af overskudsvarme skal styrkes ved, at afgift-fælder elimineres.
’Public-Private’ partnerskaber skal sikre Danmark en europæisk førerposition som producent af biobrændsel.*

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra transporten – og hvor stor effekt forventer partiet?
Der skal indføres road-pricing.
Kollektiv persontransport skal gøres gratis for regional togdrift og pendlere. Pensionister har fri kollektiv persontransport, og studerende fritages for betaling for brug af tog, undtagen for Metro og bus i byområder. 
Staten skal udvikle billige tog-løsninger i høj kvalitet (sovevogne) på alle Europæiske distancer.* 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget – og hvor stor effekt forventer partiet?
En klimafond skal sikre gældssanering af landbruget med 350 mia kr. Gældssanering tilbydes landmænd, der omlægger hele deres produktion til bæredygtighed efter et point-system (konvertering af lavbundsjorder, pløjefri dyrkning, nitrat- og pesticidmåling, vandløb etc.).
Gennem finansieringtilbud lettes landbruges gældsbyrde og rentefølsomhed, til gengæld for bæredygtighed og C02reduktion.* 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra danskernes forbrug af fødevarer og flyrejser – og hvor stor effekt forventer partiet?
Partiet har ingen konkret politik på området.*

Hvor mange penge skal Danmark bruge om året på at understøtte grøn energi og klimatilpasning i ulandene? Og vil partiet sikre, at disse midler ikke tages fra rammen for fattigdomsorienteret ulandsbistand på 0,7% af BNI?
Partiet har ingen konkret politik på området.*

Hvor længe endnu skal det være muligt at producere olie eller gas i den danske del af Nordsøen?  
Partiet har ingen konkret politik på området.* 

Hvordan vil partiet finansiere klimaindsatsen?  
Partiet har ingen konkret politik på området.*