Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være? - CARE

Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være?

 

A – Socialdemokratiet 

Socialdemokratiet vil skrue op for tempoet i den grønne omstilling. Derfor vil vi gøre Danmark fri af fossile brændsler allerede i 2045, og ikke først i 2050, som målet er i dag. 

 

B – Radikale Venstre 

Vi skal være netto-nuludledere i 2045.
Som grønt foregangsland har vi en særlig forpligtelse til at vise vejen for andre. Vi har allerede gjort vind til en af de billigste energiformer. 

 

C – Det Konservative Folkeparti 

Vi vil skal være et lavemissionssamfund med netto-nuludledninger i 2050, og så skal vi overholde Parisaftalen om at arbejde på at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. 

 

D – Nye Borgerlige 

Danmark skal sætte mål for CO2-reduktion, som er på niveau med de lande, vi konkurrerer med. Danmark skal ikke ”gå foran” med større reduktionsmål end andre lande.* 

 

E- Klaus Riskær Pedersen 

Al lovgivning skal klimakontrolleres. Danmark skal gennemføre en 2030- og 2040-plan, uanset resten af verden. Benzin- og dieseldrevne biler skal udfases.* 

 

F – SF, Socialistisk Folkeparti 

Danmark skal være CO2-neutralt i 2040. Og så skal landbrugets udslip af lattergas og metan nedbringes markant, og modsvares af optag af kulstof i skove mv., så Danmark senest i 2045 er fuldt klimaneutralt. 

 

I – Liberal Alliance 

Netto Nul-Udledning i 2050, som aftalt ifm. energiaftalen fra juni 2018 og i henhold til Parisaftalen 

 

K – Kristendemokraterne 

Vækst er ikke en del af løsningen men ofte en del af problemet. Via moderne teknologier kan vi tænke miljørigtigt, og skabe gode rammer for en sund vækst for både natur, dyreliv, industri og landbrug. 

 

O – Dansk Folkeparti 

Partiet mener, at vi skal se, hvad vi kan gøre i Danmark for at reducere og med tiden helt fjerne vores udledning af klimagasser.* 

 

V – Venstre, Danmarks Liberale Parti 

Regeringens mål er bl.a., at vi i 2030 skal have 55 pct. vedvarende energi, og at vi i 2050 skal have netto nul-udledning. Desuden skal kul være udfaset af vores elforsyning senest i 2030.  

 

Ø – Enhedslisten, De Rød-Grønne 

Danmark skal være et nul-missionsland senest i 2040 og reducere vores samlede udledninger med mindst 70% i 2030 ift. 1990.   

 

Å – Alternativet 

Vi skal være fossilfri og have omstillet samtlige sektorer til minimal klimabelastning inden 2035 hvis vi reelt skal være et ambitiøst grønt land. Senest i 2040 skal vi være helt CO2-neutrale.  

 

* Svarene er indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder.