Det konservative folkepartis svar - CARE

Det konservative folkepartis svar

Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være?  

Vi vil skal være et lavemissionssamfund med netto-nuludledninger i 2050, og så skal vi overholde Parisaftalen om at arbejde på at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.

Danmarks udslip af drivhusgasser forventes i 2020 at være 43,6 millioner tons CO2-ækvavivalenter. Hvor stort vil udslippet være i 2030, hvis partiets politik gennemføres?

Vi har foreslået grønne trepartsforhandlinger, hvor et styrket klimaråd, erhvervslivet og regeringen sammen skal vedtage de præcise reduktionsmål. Vi foreslår en 55-60% reduktion mod 2030. Treparten skal sikre femåret reduktionsmål, der sikrer kursen mod 2050 og, at Parisaftalen overholdes.

Skal Danmark have en klimalov, som indebærer, at klimahensyn skal integreres i alle relevante politikker, og at der fastsættes bindende CO2-budgetter for Danmarks udledning af drivhusgasser i perioder på 5 år?

Ja, det er helt naturligt, at vi tilrettelægger kursen hen imod de langsigtede mål. Vi har foreslået grønne trepartsforhandlinger, at regeringen, et styrket klimaråd og erhvervslivet sammen skal planlægge Danmarks sti mod de langsigtede mål. Vi ønsker femårige carbonbudgetter, så alle ved, hvor meget de skal bidrage med frem mod 2050.

 Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra energiforsyning og energiforbrug – og hvor stor effekt forventer partiet? 

-Vi har sikret, at Danmark har fået tre havvindmølleparker. Det var en prioritet før energiforhandlingerne og lykkedes.

-Vi har et mål om at 55 procent af vores enegiforbrug i 2030 skal dækkes af vedvarende energi i 2030.

-Vi vil prioritere den grønne forskning, og arbejder på sigt for at forskningen skal udgøre 1,25 procent af BNP.

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra transporten – og hvor stor effekt forventer partiet

-Stop for diesel- og benzinbil i 2030. Det Konservative Folkeparti har presset hårdt på for at få et stop for salg af nye benzin- og dieselbiler.

-Vi har nedsat en transportkommision, der skal kigge på, hvordan vi når ambitionen om en million elbiler i 2030.

-Vi har i vores 2027-plan afsat 2,9 millarder til at sikre lave afgifter på grønne biler. 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget – og hvor stor effekt forventer partiet?  

-Vi skal kigge på udtagning af lavbundsjorder, hvor der er rigtig gode muligheder for at udtage kulstofrige jorder, som ikke giver landmanden høj profit.

-Med tørkepakken afsatte vi 150 millioner kroner til multifunktionel jordfordeling. Potentialet er meget stort, så vi skal fortsætte ad den vej.

-Vi skal øge forskningen. Med Klima- og luftudspillet har vi foreslået at afsætte 90 millioner kroner til forskning i præcisionslandbrug. Vi ønsker at øge bevillingerne til forskningen, så Danmark på sigt bruger 1,25 procent af BNP på forskning. 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra danskernes forbrug af fødevarer og flyrejser – og hvor stor effekt forventer partiet?  

Forbrugerne er allerede i gang med at omstille sig. Kigger man på det økologiske detailsalg er andelen af kød eksempelvis faldende, og frugt og grønt boomer. Vi skal understøtte at virksomhederne har de rette vilkår til at udvikle nye, grønne produkter.
Vi arbejder for at styrke den internationale regulering af luftfart. Luftfart inden for EU er allerede dækket af EU kvotehandelssystem, så udledningerne luftfart, procesindustri og energibranchen skal reduceres med 43 procent. 

Hvor mange penge skal Danmark bruge om året på at understøtte grøn energi og klimatilpasning i ulandene? Og vil partiet sikre, at disse midler ikke tages fra rammen for fattigdomsorienteret ulandsbistand på 0,7% af BNI? 

Vi ønsker en udviklingsbistand på 0,8 procent af BNI. Det er naturligt at en stigende del af den går til at understøtte grøn energi og klimatilpasninger. Regeringen hævede klimapuljen til 540 millioner kroner på finansloven 2019. Det er det højeste niveau nogensinde. 

Hvor længe endnu skal det være muligt at producere olie eller gas i den danske del af Nordsøen?   

Vi har ikke sat en slutdato for produktionen af olie og gas i Nordsøen.

Hvordan vil partiet finansiere klimaindsatsen?  

Danmark har gennem stribevis af borgerlige reformer sikret et stort råderum i dansk økonomi. Det gælder blandt andet reformer af tilbagetrækningsalderen og kontanthjælpen, som vi har skulle have massiv kritik af. Men de betyder, at vi i 2030 har et råderum på 55 milliarder. Det giver os en styrkeposition i den grønne omstilling, hvis vi i Folketinget kan blive enige om at prioritere den.