Alternativets svar - CARE

Alternativets svar

     Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være?
Vi skal være fossilfri og have omstillet samtlige sektorer til minimal klimabelastning inden 2035 hvis vi reelt skal være et ambitiøst grønt land. Senest i 2040 skal vi være helt CO2-neutrale.  

    Danmarks udslip af drivhusgasser forventes i 2020 at være 43,6 millioner tons CO2-ækvavivalenter. Hvor stort vil udslippet være i 2030, hvis partiets politik gennemføres?
Hvis vi skal yde vores bidrag til at stoppe klimakrisen skal Danmark have reduceret drivhusgasudledningen med mindst 80 pct. i 2030 (ift. 1990). Det kræver omfattende omstilling af især transport, landbrug & forbrug. Alternativets klimaplan 2030 giver et bud på at nedbringe klimabelastningen herfra.  

Skal Danmark have en klimalov, som indebærer, at klimahensyn skal integreres i alle relevante politikker, og at der fastsættes bindende CO2-budgetter for Danmarks udledning af drivhusgasser i perioder på 5 år?
JA! Det haster med en klimalov, der kan sætte rammen om hurtig, radikal og omfattende handling. Som omsætter fine ord og intentioner til konkret klimaansvar. Klima skal ikke blot integreres i alle relevante politikker men være præmissen for alt. Derfor skal et nyt grønt superministerium overtage finansministeriets rolle som rammesættende for regeringens arbejde. I dag har vi ét uansvarligt 2050-mål, som ikke engang står mål med videnskaben. Det eneste rigtige er 5-årige bindende CO2-budgetter. 

      Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra energiforsyning og energiforbrug – og hvor stor effekt forventer partiet?
Vi skal ikke give nye tilladelser til at lede efter fossile brændsler, men derimod 1) lave en afviklingsplan for olie og gas i Nordsøen. Vi skal samtidig 2) udbygge med 10 GW vedvarende energi i løbet af de næste ti år. Vi skal 3) implementere forureneren-betaler princippet med CO2-afgifter (først nationalt mens vi arbejder for samme i EU og globalt) og desuden reducere energiforbruget betydeligt. Bl.a. ved at genindføre PSO-ordningen i justeret form. Effekten er mere end 100 pct. reduktion af drivhusgasser senest i 2040.  

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra transporten – og hvor stor effekt forventer partiet?
Transportsektoren kommer til at gennemgå en af de største og mest radikale forandringer de kommende år. Hele sektoren skal elektrificeres. Vi skal derfor 1) forbyde salget af nye fossilbiler senest i 2025. Det skal gøres langt mere økonomisk attraktivt at købe en elbil og derfor skal vi 2) tilbagerulle lempelser i registreringsafgift på fossilbiler, fjerne afgiften på elbiler, have elektriske veje, grøn firmabilskat og dyrere benzin og diesel. Fremtidens infrastruktur skal gøres grøn med bl.a. 3) 30 pct. billigere offentlig transport og roadpricing 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget – og hvor stor effekt forventer partiet?
Alene udledningen fra kvæg og svin står for en femtedel af Danmarks samlede klimabelastning. Derfor skal vi 1) gøre noget aktivt for at nedbringe produktion og forbrug af animalske fødevarer. Kloden kan simpelthen ikke bære, hvis den animalske produktion stiger. Landbruget skal med i klimakampen og vi skal have klimamål der bl.a. indebærer at 2) vi reducerer klimabelastningen med 66 pct. i 2035. Det kræver bl.a. 3) at fødevarernes klimabelastning indgår i prisen, at landbrugsstøtten omlægges fra enkeltbetaling til klimatiltag, at vi udtager lavbundsjorde og får individuelle klimaregnskaber.  

   Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra danskernes forbrug af fødevarer og flyrejser – og hvor stor effekt forventer partiet?
 
Det kræver omfattende adfærdsændringer af os alle hvis vi skal nå at stoppe den globale opvarmning inden 1,5 C. Vi skal ned på et ressourcetræk, der svarer til, hvad kloden kan klare og derfor skal alle danskere maks. udlede 2-3 tons drivhusgasser i 2030 (fra ca. 17 tons i dag). Danskerne er et af verdens mest CO2-udledende folkefærd. Vi skal derfor med klimaafgifter på fly (som mange EU lande har indført) og priser på fødevarer, der svarer til deres reelle samfundsmæssige omkostning, nedbringe vores klimabelastning. Animalske fødevarer skal være dyrere, frugt og grønt billigere. 

Hvor mange penge skal Danmark bruge om året på at understøtte grøn energi og klimatilpasning i ulandene? Og vil partiet sikre, at disse midler ikke tages fra rammen for fattigdomsorienteret ulandsbistand på 0,7% af BNI?
Vi skal i næste regeringsperiode give yderligere 10 mia. kr. i klimabistand. Det er helt afgørende, at dette er nye penge. Udover det vil vi fordoble udviklingsbistandenSelvfølgelig skal klima og fattigdom samtænkes, men det er en hån mod dem, der i dag rammes af klimaforandringerne, at bruge de samme penge to gange. Derudover skal vi sikre en fair balance mellem reduktionsindsats & tilpasning.  

   Hvor længe endnu skal det være muligt at producere olie eller gas i den danske del af Nordsøen?
Vi skal fjerne muligheden for at forlænge eksisterende licenser i Nordsøen og med det samme lave en plan for afvikling af produktionen over en 10-årig periode. Det er i strid med klimavidenskaben og et generationssvigt af dimensioner at forlænge oliejagten de næste mange årtier som vi gør i dag.

Hvordan vil partiet finansiere klimaindsatsen?
Ved at fremrykke pensionsbeskatningen vil vi i løbet af de næste fire år afsætte yderligere 80 mia. kr. til grøn omstilling af særligt energi, transport og landbrug. I vores regeringsprogram peger vi samlet set på nye investeringer i samfundet for 238 mia. kr. og finansiering for 244 mia. kr. Det er bl.a. for at investere massivt i en hurtig, radikal og omfattende grøn omstilling – ude og hjemme. Ud over en massiv investering foreslår vi også at gøre brug af en række skatte- og afgiftsbaserede virkemidler til at understøtte klimaindsatsen fx ved at genindføre NOx-afgift og PSO-afgiften, hæve afgifter på benzin og diesel, indføre kemikalieafgifter og klimaafgift på flyrejser, klimaafgift på rødt kød, miljøafgifter for lastbilkørsel, afgift på biobrændsel mv. Samtidig giver det indtægter, så Danmark kan give den klimabistand vi har lovet, fordoble udviklingsbistanden, gøre frugt og grønt og offentligt transport billigere og investere massivt i bl.a. grøn energiforskning.