Rettigheder for smålandbrug og kvægnomader i Tanzania

CARE Patron Prince Joachim visit CARE projects in Tanzania and Kenya.  Visit to nomads and pastoralists i Enabouitto.

Ardhi Yetu – støtte til jordrettigheder for småbønder og pastoralister i Tanzania

Formål
I Tanzania bliver adgang til land kommercialiseret og er i stigende grad et omstridt spørgsmål. Store jordstykker bliver overtaget af nationale og udenlandske investorer med begrænset kompensation til de berørte lokale beboere. To store investeringsstrategier er igangsat af regeringen – Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania og Kilimo Kwanza (Agriculture First) sammen med centrale aktører indenfor civilsamfundet og den private sektor. Der er en voksende bekymring for, om disse investeringsstrategier vil komme befolkningen i Tanzania til gode. Bekymringen går på, at foranstaltningerne ikke vil resultere i de forventede fordele, men derimod medføre tab af rettigheder for den fattige lokalbefolkning. Det betvivles, hvorvidt smålandbrugene – som er de primære producenter af landbrugsprodukter i Tanzania – behov og interesser tages i betragtning i strategierne herunder specielt landkvinderne. Og hvad med kvægnomadebefolkningerne – hvordan vil de blive påvirket af førnævnte investeringsstrategier?

For at imødekomme disse udfordringer har CARE iværksat Ardhi Yetu, som er et landeprogram, hvis formål er at støtte og advokere for smålandmænd og -kvinder samt kvægnomaders rettigheder, specielt i områder berørt af kommercielle jordinvesteringer. Dette gøres bl.a. ved at styrke kapaciteten i civilsamfundet i Tanzania på lokalt og nationalt niveau til mere effektivt, at engagere sig med centrale aktører i landbrugssektoren herunder fra staten og den private sektor.

Målgruppe
I og med at udfordringerne med jordbesiddelse og rettigheder er relateret til landdistrikterne i Tanzania, er Ardhi Yetu programmet rettet mod de fattige, oftest småbønder samt kvægnomader, som er i risiko for at miste deres adgang til landbrugsjord pga. storstilede jordinvesteringer i Tanzania.

Aktiviteter
Programmet vil engagere en bred vifte af interessenter på forskellige niveauer for at sikre at de grundlæggende menneskerettigheder – især retten til jord og retten til mad – respekteres og integreres i landbrugsinvesteringerne:

Lokalsamfund: Programmet støtter oplysning og mobilisering af småbønder, nomadesamfund og civilsamfundsorganisationer samt forskning baseret evidens, som kan anvendes til at informere og engagere lokalsamfund med staten, den private sektor og medier med flere.

Distrikt: Programmet fremmer bredere engagement og deltagelse af småbønder, nomader og civilsamfundsorganisationer i planlægning og politiske processer gennem deling af information og kontrol med social ansvarlighed.

Nationalt: Programmet beskæftiger sig i politiske processer baseret på evidens, skaber opmærksomhed om problematikken med erhvervelse af jord via medierne og samarbejder med nationale menneskerettighedsinstitutioner og civilsamfundet om jordrettigheder, retten til mad og ligestilling mellem kønnene i forhold til adgang til jord. Programmet og dets partnere har forpligtet sig til at deltage i retslige og lovmæssige spørgsmål samt reformer indenfor jordbesiddelse.

Regionalt og internationalt: Programmet beskæftiger sig med politiske processer og spørgsmål på tværs af grænser, formidling af evidens og udveksling af erfaringer gennem rapporter og peer reviews såsom Comprehensive Africa Agricultural Development Program (CAADP), African Peer Review Mechanism (APRM) og The Universal Periodic Review (UPR). Endelig vil programmet facilitere globale forbindelser gennem fortalervirksomhed og informeret dialog med offentlige og private investorer.

Område
Ardhi Yetu programmet gennemføres i Tanzania med forbindelse til regionale og det internationale niveau i forhold til at håndtere problematikkerne angående jordrettigheder og adgang til jord.

Varighed og budget
Programmet implementeres fra 2014-2017 med et budget på 15,2 mio. kr. finansieret af Danida.

Partnere/organisationer
Ardhi Yetu programmet gennemføres af CARE og tre nationale civilsamfundsorganisationer: Journalists Environment Association of Tanzania (JET), The Land Rights Research and Resources Institute (LARRI) og Tanzania Natural Resources Forum (TNRF). Programmet vil også samarbejde med andre relevante aktører fra forskningsverden, civilsamfundet, den private sektor og det offentlige.

Læs også: Landsby tilbagevinder tabt jord

Kontakt

MortenF

Morten Fauerby Thomsen
Programkoordinator for Tanzania
Tlf: 35 200 100

mthomsen@care.dk