Retten til jord for Nigers pastoralister - CARE

Nguelle Kollo, Niger Danish photographer Jonathan Bjerg Møller travels with CARE in Niger to document the famine, which has been caused by a poor harvest. The famine hit Niger in spring and summer 2010 and affected over 7 million people, roughly half the country's population. mk

Retten til jord for Nigers pastoralister

Formål
I Niger spiller pastoralismen en vigtig rolle i den nigerske økonomi, eftersom de pastorale områder udgør 3/4 af landet og produktionen af husdyr udgør 40 % af landbrugets bidrag til landets BNP. De pastorale områder i Niger har på det seneste været udsat for en stigende handel med landområder, hvor udenlandske investorer, lokale eliter og landmænd erhverver sig landjord ulovligt. Dette truer kvægnomadernes mulighed for at bevæge sig rundt, herunder deres adgang til vand og græsningsarealer, hvilket er afgørende for pastoralisternes overlevelsesmuligheder.

Projektets formål er at opbygge kapaciteten hos civilsamfundsaktører og pastoralister til at doku-mentere og informere bl.a. beslutningstagere om ulovlig leasing af landjord, samt mobilisere civilsamfundet, lave mediekampagner og appellere til domstolene og FNs internationale menneskeret-tighedssystem i tilfælde, hvor pastoralisternes rettigheder bliver krænket.

Målgruppe
Projektets primære målgruppe er pastoralister i Niger og civilsamfundsorganisationer der varetager nomaders interesser og rettigheder.

Aktiviteter
Styrker civilsamfundsaktørers kapacitet til at mobilisere og advokere for pastoralisters rettigheder til landområder på lokalt og nationalt niveau

Etablering af en database og et monitoreringsnetværk bestående af lokale ledere, repræsentanter for pastoralistsgrupperinger og offentlig institutioner, som dokumenterer og informerer beslutningsta-gere på lokalt, nationalt og internationalt niveau (FNs UPR-mekanisme) om ulovlig leasing af landområder og brud på pastoralisternes rettigheder.

Kapacitetsopbygning af civilsamfundsaktører, som repræsenter nomader, til at anvende retssystemet og give retshjælp til pastoralister i tilfælde, hvor disses landområder ulovligt bliver opkøbt eller lejet.

Område
Projektet vil blive implementeret i det centrale og nordlige Niger, der er pastorale områder.

Varighed og budget
Projektet startede i juli 2014 og forventes afsluttet i maj 2017. Budgettet for projektet er på 3.400.000 DDK finansieret af Danida.

Partnere
Projektet vil blive implementeret i samarbejde med to hovedpartnere AREN og Billital Maroobe.

Association pour la Redynamisation de l’Elevage (AREN): Blev etableret i 1990 og repræsentere 2500 lokale grupper herunder 58.456 medlemmer, hvoraf 46 % er kvinder. AREN arbejder i 8 regioner i Niger og kæmper for at pastoralisternes bliver hørt og deres rettigheder, herunder bl.a. til landområder, bliver respekteret og opfyldt.

Billital Maroobe: Er et netværk, som repræsenterer 400.000 små mælkeproducenter i syv vestafri-kanske lande herunder i Niger. Billital Maroobe har siden etableringen i 2003 arbejdet med at fremme pastoralisters økonomiske, sociale og politiske rettigheder og interesser i Vestafrika via politisk dialog og lobbyarbejde.

 

 

 

Kontakt

Line Gamrath Rasmussen
Programkoordinator for Niger
Tlf: 35 200 100

lgrasmussen@care.dk