Support til ghanasisk civilsamfund ang. ressourceforvaltning

Awin Asakib, Bianboog and other locals farming  in Upper East Region Ghana. Awin, 45 years, married with 6 children is a Pito (local beer) brewer, farms rice, maize, millet, sorghum and keeps livestock. She had access to land due to CARE and PAS  GARO intervention. "In the past, farming was reserved for only men and so whenever there was famine, the whole family suffered. Women solely depended on their husbands." " In the past, you ate any food you got because it was scarce. But now, you choose what to eat, what to wear and even what kind of mat to sleep on". Adaption Learning Programme ALP assists poor and vulnerable families in Niger, Mozambique,Ghana and Kenya adapt to new climate challenges.

Yen Sore – Styrkelse af lokalsamfunds rettigheder mod overgreb

Formål
Udnyttelsen af naturressourcer skabt økonomisk vækst i Ghana. Specielt skov-, mine-, olie- og gassektoren har bidraget hertil. På samme tid oplever mange lokalsamfund, at deres rettigheder bliver krænket og lokalbefolkningens levevilkår påvirkes negativt som følge af udvinding af- og overudnyttelse af naturressourcer. Verdensbanken har også peget på, at Ghana mister store værdier ved ikke at passe tilstrækkeligt på sine naturressourcer.

Der findes rimeligt god lovgivning og politikker i Ghana, som beskytter lokalsamfundenes rettigheder, men der er store udfordringer i gennemførelsen og håndhævelsen af dem. Det gælder både inden for skovsektoren og udvindingsindustrien. Mange civilsamfundsorganisationer arbejder for at mobilisere og engagere lokalbefolkningen til at kæmpe mod overtrædelser af deres rettigheder. Det foregår både lokalt, hvor grupperne kan klage til lokalregeringen, og nationalt gennem sammenslutninger af organisationer, der forsøger at holde de institutioner og virksomheder til ansvar for at overholde love og regler.

Derfor har Yen Sore-programmet som målsætning at styrke lokale organisationers og civilsam-fundsaktørers kapacitet, viden og færdigheder til at engagere sig på en effektiv og meningsfuld måde i politiske og administrative processer. ”Yen Sore” betyder ”lad os komme i gang” på Twi, som er et lokalt sprog i Ghana. Programmet støtter civilsamfundsorganisationer og netværk, der arbejder med miljøspørgsmål på tværs af skovsektoren og udvindingsindustrien med at forsvare og fremme berørte lokalsamfunds rettigheder. Yen Sore støtter implementeringen af progressive politikker inden for skovsektoren og udvindingsindustrien.

Målgruppe

CARE opbygger kapacitet i fire strategiske partnere i civilsamfundet, som er engageret i skovsektoren, udvindingsindustri (miner, olie og gas) og miljøspørgsmål. Partnerne repræsenterer et stort antal lokalgrupper, som mest består af landmænd (og –kvinder) i Ghanas fattige områder.

Aktiviteter

Programmet opbygger strategiske partneres og netværkers kapacitet, viden og evner til at støtte de berørte lokalsamfund i at forsvare befolkningens sociale, økonomiske og miljømæssige rettigheder.

CARE støtter de strategiske partnere i at overvåge, hvordan eksisterende politikker og lovgivning føres ud i livet, så de reelt beskytter lokalsamfundenes rettigheder.

CARE bidrager til at forbedre civilsamfundsorganisationers kapacitet til at engagere sig i fortalervirksomhed for at forbedre lovgivning og politikker både lokalt på nationalt niveau.

Programmet støtter samarbejdet mellem civilsamfundsorganisationer og netværk på tværs af for at fremme uudnyttet potentiale, styrke fælles interesser og stå samlet i kampen for at opnå social og miljømæssig retfærdighed.

Område

Yen Sore implementeres som et nationalt program. Partnerne arbejder primært i lokalsamfund i det sydvestlige del af Ghana.

Varighed og budget

Yen Sore-programmets første fase afsluttes i 2017. En ny fase på fire år (2018-2021) starter i begyndelsen af 2018. Det årlige budget er på ca. 3,5 mio. kr. Midlerne kommer fra Danida.

Partnere

CARE implementerer Yen Sore-programmet i samarbejde tre civilsamfundsorganisationer og et netværk. Organisationerne omfatter WACAM, UCSOND (United Civil Society Organizations for National Development) og Civic Response. Netværksplatformen Kasa giver mulighed for samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer for større indflydelse på regeringen.

Kontakt

Rolf Hernø
Programkoordinator for Ghana
Tlf: 35 200 100

rherno@care.dk